Usawa o Prezeydencie Rosji

Urząd Prezydenta wprowadziła ustawa o prezydencie Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej z 24 kwietnia 1991 roku. Uchwalenie ustawy o Urzędzie Prezydenta Rosji poprzedziło referendum, w którym ponad 70 % głosujących opowiedziało się za utworzeniem urzędu prezydenckiego. Prezydent miał być ogniwem zespalającym eklektyczne złożone z wielu narodowości i grup etnicznych społeczeństwo rosyjskie. Prezydent wybierany jest na czteroletnią kadencję przez obywateli Federacji Rosyjskiej w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 35 lat i co najmniej od 10 lat systematycznie zamieszkują na terenie Federacji Rosyjskiej. Ta sama osoba nie ma możliwość piastować urzędu prezydenta dłużej niż dwie kolejne kadencji.Prezydent nie ponosi odpowiedzialności konstytucyjnej ani politycznej. Jego akty nie wymagają kontrasygnaty. Ma możliwość on jednak zostać rozbudowany z urzędu poprzez Pomoc Federacji na podstawie wysuniętego poprzez Dumę Państwową oskarżenia o zdradę stanu lub popełnienie innego ciężkiego przestępstwa potwierdzonego orzeczeniem Sądu Najwyższego o wystąpieniu w działaniu Prezydenta znamion przestępstwa i orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego o przestrzeganiu obowiązującego trybu wysunięcia oskarżenia. Uchwała Dumy Państwowej o wysunięciu oskarżenia , a dodatkowo uchwała Rady Federacji o złożeniu prezydenta z urzędu muszą być podjęte większością 2/3 ogólnej liczby głosów w każdej z izb.Prezydent Rosjijest głową państwa, gwarantem konstytucji;stoi na straży suwerenności, niepodległości i integralności Federacji Rosyjskiej;określa kluczowe kierunki polityki państwa;reprezentuje Rosję w stosunkach międzynarodowych;wydaje dekrety i rozporządzenia;wprowadza stan wojenny i stan wyjątkowy;zarządza referendum i wybory do Dumy Państwowej;w pewnych przypadkach posiada prawo rozwiązania Dumy Państwowej;ma prawo inicjatywy ustawodawczej;podpisuje i ogłasza ustawy;ma prawo weta w stosunku do ustaw parlamentu;zwraca się do Zgromadzenia Federalnego z dorocznym orędziem o stanie państwa;za zgodą Dumy Państwowej powołuje Przewodniczącego Rządu Federacji;podejmuje decyzje w sprawie dymisji Rządu;na wniosek Przewodniczącego Rządu powołuje i odwołuje ministrów;przedstawia kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego sądu Arbitrażowego jak również kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego;powołuje innych sędziów sądów federalnych.