Usawa o Prezeydencie Federacji Rosyjskiej

Urząd Prezydenta wprowadziła ustawa o prezydencie Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej z 24 kwietnia 1991 roku. Uchwalenie tej ustawy poprzedziło referendum, w którym ponad 70 % głosujących opowiedziało się za utworzeniem urzędu prezydenckiego. Prezydent miał być ogniwem zespalającym eklektyczne złożone z wielu narodowości i grup etnicznych społeczeństwo rosyjskie. Prezydent wybierany jest na czteroletnią kadencję poprzez obywateli Federacji Rosyjskiej w głosowaniu popularnym, równym, bezpośrednim i tajnym. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy najpóźniej w dniu decyzji kończą 35 lat i choćby od 10 lat stale zamieszkują na terenie Federacji Rosyjskiej. Ta sama osoba nie może piastować urzędu prezydenta dłużej niż dwie kolejne kadencji.Prezydent nie ponosi odpowiedzialności konstytucyjnej ani politycznej. Jego akty nie wymagają kontrasygnaty. Może on natomiast zostać kompleksowy z urzędu poprzez Poradę Federacji na bazie wysuniętego przez Dumę Państwową oskarżenia o zdradę stanu albo popełnienie innego ciężkiego przestępstwa potwierdzonego orzeczeniem Sądu Najwyższego o wystąpieniu w działaniu Prezydenta znamion przestępstwa i orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego o przestrzeganiu aktualnego trybu wysunięcia oskarżenia. Uchwała Dumy Państwowej o wysunięciu oskarżenia oraz uchwała Rady Federacji o złożeniu prezydenta z urzędu muszą być podjęte większością 2/3 ogólnej liczby głosów w każdej z izb.Prezydent Rosjijest głową państwa, gwarantem konstytucji;stoi na straży suwerenności, niepodległości i integralności Federacji Rosyjskiej;określa zasadnicze kierunki polityki państwa;reprezentuje Federację w stosunkach międzynarodowych;wydaje dekrety i rozporządzenia;wprowadza stan wojenny i stan wyjątkowy;zarządza referendum i wybory do Dumy Państwowej;czasami ma prawo rozwiązania Dumy Państwowej;posiada prawo inicjatywy ustawodawczej;podpisuje i ogłasza ustawy;ma prawo weta w stosunku do ustaw parlamentu;zwraca się do Zgromadzenia Federalnego z dorocznym orędziem o stanie państwa;za zgodą Dumy Państwowej powołuje Przewodniczącego Rządu Federacji;podejmuje decyzje w sprawie dymisji Rządu;na wniosek Przewodniczącego Rządu powołuje i odwołuje ministrów;przedstawia kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego sądu Arbitrażowego jak również kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego;powołuje innych sędziów sądów federalnych.