siemens s7 200 – Funkcje interfejsu człowiek-maszyna

Dla programisty widnieje fundamentalne przede wszystkim to, iż jego aplikacja jest re­alizowany w bezwarunkowej, zewnętrznej pętli typu WHILE. W pętli takiej zaleca się ograniczenie (aż do minimum) programowania zatrzymań typu PAUSE, skoro w toku powodują one ustanie czytania stanu obwodów wej­ściowych i przekazywania danych aż do obwodów wyjściowych, a przeto wydłużenie terminu reakcji systemu sterownikowego. Po wielokroć w sterownikach istnieje i wybór ustawienia terminu trwania cyklu na stałą wartość (Constant Sweep), co być może istnieć sposobne w niektórych zastosowaniach. W takim przypadku zadany czas trwania cyklu powinien egzystować ileś większy aniżeli rzeczywisty trwanie wspierający na dokonanie wszystkich faz cyklu. Po wykonaniu każdego faz sterownik odczekuje wtenczas poprawny Chronos, ażeby … rozpocząć dziewiczy ciąg zgodnie spośród zadanym okresem. Podczas gdy zadany nieugięty cykl sterownika jest krótszy aniżeli faktyczny okres zalecany na realizacja jed­nego cyklu, drajwer zaczyna dodatkowy następstwo bez opóźnienia. Mimo to w owym czasie pozostaje ustawiona odpowiednia zmienna systemowa, sygnalizująca pogwałcenie zada­nego czasu trwania cyklu siemens s7-200. Cechą charakterystyczną języka IL widnieje kolejność instrukcji podobnych do kodów programowania mikroprocesora w języku asembler. Każda komenda zaczyna się w nowej linii. Dyspozycja niesie nazwę operatora z ewentualnymi modyfikatorami a operand (jedność bądź sporzej, siemens s7-200 oddzielone przecinkami, w związki od wymagań operatora). Dyrektywa może egzystować poprzedzona przy użyciu etykietę zakończoną dwukropkiem, wprawdzie ewentualny postscriptum ma obowiązek istnieć ostatnim elementem linii. Pomiędzy instrukcjami można wprowadzać puste linie. Listę standardowych operatorów zaś dozwolonych modyfikatorów przedstawiono w tabeli cztery. jeden. Przeważnie poszczególne operatory działają w ów badania, że plus wyrażenia widnieje obliczana w charakterze następstwo czynienia operatora na pozytyw ważną wyrażenia spośród uwzględnieniem wartości operandu, np. instrukcję siemens s7 200AND %IX1 powinno się oddawać w charakterze: rezultat = rezultat and %IX1 Wyrażenie fundamentalne może zostać uzupełnione o modyfikator w postaci nawiasów. Podrobiony nawias ,(” implikuje wstrzymanie siemens s7-200 przyrządzenia operacji aż aż do napotkania prawego nawiasu ,)”. Spośród chwilą ,wystartowania” elementu konfiguracji (por. rozdz. 10), każda ze zmien­nych skojarzonych spośród takim składnikiem ewentualnie przypisanym mu programem powinna zostać zainicjowana za pośrednictwem wyznaczanie jej miejsca w pamięci, pod ręką czym jej war­tość siemens s7 200 początkowa zależy od wiedzy podanej za pomocą programistę w deklaracji zmiennej. Może przeto owo stanowić ideał: którą miała poprzednio ,zatrzymaniem” ofiarowanego elementu konfiguracji, początkowa, zadeklarowana przy użyciu użytkownika, domyślna, zdefiniowana przez gatunek danych, aż do którego powinno się zmienna. Dzięki atrybutu RETAIN (por. p. 5. cztery. cztery) eksploatator przypadkiem zadeklaro­wać, że pozytyw zmiennej powinna istnieć zachowana na czas zatrzymania zasobu, spośród jakim jest skojarzona, pod spodem warunkiem, że aspekt takową przynosi zastoso­wany akcesoria. Zmienna, której pozytyw w ciągu zatrzymania zasobu widnieje zacho­wywana w pamięci podtrzymywanej bateryjnie, nosi nazwę zmiennej podtrzy­mywanej …siemens s7 200 (retentive variable) albo inaczej zmiennej nieulotnej. Emisja wartości początkowych zmiennym podtrzymywanym podlega następującym regułom: w przypadku tzw. ciepłego restartu wartości startowe tych zmiennych powinny istnieć proste ich wartościom siemens s7 200 zachowanym w pamięci, w razie tzw. zimnego restartu ceny startowe powinny być równe wartościom zadeklarowanym przy użyciu konsumenta, a w momencie braku takiej deklaracji wartościom domyślnymCiepły restart (warm restart) zachodzi w momencie powrotu napięcia za­silającego po jego zaniku. Chociaż zimny restart (cold restart) jest powiązany spośród uruchomieniem sterownika (przejściem w modus robienia) po załadowaniu programu do sterownika lub zatrzymaniu spowodowanym wystąpieniem błędu, por. p. 11. jeden. 6. Zmiennym ulotnym (non-retentive variables) istnieją nadawane ceny po­czątkowe rzeczywiście, gdy zmiennym nieulotnym w pobliżu zimnym restarcie, tudzież zmiennym reprezentującym wejścia sterownika – ceny zależne od chwili rozwiązania zastoso­wanego przy użyciu producenta sterownika. Czas trwania cyklu sterownika (Scan Time) nie przypuszczalnie być dowolnie długi. W CPU istnieje kompozycja zegara WD (watchdog) zabezpieczającego nim zawie­szeniem sterownika. Dość dobry okres trwania siemens s7 200 cyklu wynosi zazwyczaj od czasu ok. setka aż do 500 ms. W razie przekroczenia owego ograniczenia etap sterownika siemens s7-200