Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych używane są do oczyszczania wód opadowych, które są zagrożone skażeniem permanentnym, czyli jednocześnie są niebezpieczne dla środowiska. Stosuje się je w systemach kanalizacyjnych, które znajdują się w pobliżu stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, myjni, bazy transportowe. W takich miejscach istnieje duże prawdopodobieństwo wycieku substancji ropopochodnych na powierzchnię. Wraz wodami opadowymi i roztopowymi mogą one się dostać do kanalizacji przez spływanie do studzienek. Jeśli w takich terenach zagrożonych nie ma zainstalowanych dodatkowych urządzeń jak separatory substancji ropopochodnych, to istnieje duże zagrożenie skażenie ścieków, a tym samym naturalnych cieków wodnych, czy wód w oczyszczalni. Substancje te są bardzo niebezpieczne, mogą dostać się do wód gruntowych i tym samym skazić gleby i wpłynąć degradując na środowisko, poprzez zaburzanie życia w naturalnych ekosystemach wodnych. Co więcej, dostanie się do systemu kanalizacyjnego substancji ropopochodnych może doprowadzić do poważnego zanieczyszczenia oczyszczalni biologicznych, a nawet zwiększyć prawdopodobieństwo pożaru w instalacjach ściekowych. Na szczęście instalacja separatora substancji pochodnych może pomóc uniknąć takich problemów. Jest to urządzenie bezobsługowe, lekkie i proste w instalacji, dlatego warto z niego skorzystać szczególnie w miejscach o zwiększonym zagrożeniu substancjami niebezpiecznymi. Na ściankach separatora, bądź w odpowiedniej jego części, gromadzone są oleiste substancje ropopochodne, które później po zapełnieniu pojemnika są usuwane podczas właściwego opróżniania i odpowiedniego sprzątania takich substancji do szczelnych zbiorników. Separator substancji ropopochodnych ma bardzo zwartą budowę, dzięki czemu nie istnieje niebezpieczeństwo zepsucia się i przeniknięcia dużych ilości oleistych substancji do instalacji kanalizacyjnej. Właściciele stacji benzynowych, warsztatów i innych wymienionych wyżej miejsc powinni stanowczo doposażyć swoje systemy kanalizacyjne w separatory substancji ropopochodnych, które są zabezpieczeniem dla całego środowiska.