Podstawy Ustroju w Rosji

Rosja jest federacją czyli państwem złożonym z wielu podmiotów o dużej samodzielności w stosunku do władz federalnych. Oznacza to, że obok organów władzy państwowej rozciągających swoją władzę na całkowitym terytorium Federacji Rosyjskiej istnieją też organy władzy państwowej podmiotów Federacji.Zasada demokratycznego państwa prawnego znaczy, że organizacja i funkcjonowanie organów państwowych opiera się na niemalże, a nie na przesłankach politycznej celowości. Państwo respektuje i realizuje prawa i wolności obywatela. Władzę państwową wykonują jedynie organy przewidziane w konstytucji i tylko w ramach z góry określonych kompetencji. Decyzje organów państwowych mogą być zaskarżane do sądu.Zasada państwa socjalnego znaczy, że Wy socjalne posiada obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo socjalne obywateli. Do tego szeroko określonego obowiązku konstytucja zalicza: ochronę pracy i zdrowia ludzkiego, gwarantowanie płacy minimalnej, roztaczanie opieki nad familią, macierzyństwem i ojcostwem, rozwijanie opieki socjalnej i świadczeń emerytalnych.Zgodnie z zasadą suwerenności ludu Konstytucja Federacji Rosyjskiej spostrzeżega, że władza zwierzchnia powinno się do ludu. Lud sprawuje własną władzę wprost za pomocą referendum lub za pośrednictwem organów władzy państwowej , a oprócz tego organów samorządu terytorialnego.Zgodnie z zasadą podziału władzy Konstytucja w artykule 10. stwierdza, że władza państwowa w Federacji Rosyjskiej podzielona jest na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a organy każdej z tych władz są od siebie niezależne. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Federalne, władzę wykonawczą dzierżą prezydent i rząd, natomiast władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy.Zasada samorządności lokalnej znaczy, że w ramach Federacji Rosyjskiej funkcjonuje wiele samorządów terytorialnych. Pozostają one oprócz systemem organów władzy państwowej. Samorząd terytorialny występuje zarówno w miastach jak również w społecznościach wiejskich. wiecej na stronie