Biura rachunkowe – zasady działania

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są: spółki handlowe i spółki cywilne; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie , a oprócz tego spółdzielnie socjalne jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły choćby równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro (art.2 ust.1 pkt.2); jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej albo przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość uzyskanych dochodów (art.2 ust.1 pkt.3); gminy, powiaty, województwa i ich związki ;inne jednostki jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje albo subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo funduszów celowych.Prowadzenie pełnej księgowości najlepiej zlecić odpowiedniemu biurowi rachunkowemu.